بن سرخ

    طبع بن سرخ :
    خواص درمانی بن سرخ : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طبع بن سرخ

دمنوش

فصل برداشت بن سرخ

دمنوش

محصول مورد استفاده بن سرخ

دمنوش

نام علمی بن سرخ

نام رایج انگلیسی بن سرخ

نام های دیگر بن سرخ

خانواده بن سرخ

هشدار بن سرخ

نحوه مصرف درمانی بن سرخ

خواص درمانی بن سرخ

تجویز داخل صفاقی عصاره هیدرواتانولی بن سرخ دارای اثرات ضد درد می باشد كه این اثرات با نالوكسان معكوس می شود. در دوزهایی كه عصاره بن سرخ دارای اثرات ضد درد بود، اثرات سمیت حركتی از آن مشاهده نگردید. همچنین آنالیز مواد متشكله نشان داد كه موادی نظیر مرفین سیلریت، اتیل سینامیت، ایزوكوینولین، نئومنتول و الكل های با زنجیر طولانی در عصاره وجود دارد.