گوه

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی گوه

  نام رایج انگلیسی گوه

  نام های دیگر گوه

  چمیزک - چشمیزک

  خانواده گوه

  هشدار گوه

  نحوه مصرف درمانی گوه

  خواص درمانی گوه