لعل کوهستانی

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی لعل کوهستانی

  نام رایج انگلیسی لعل کوهستانی

  نام های دیگر لعل کوهستانی

  خانواده لعل کوهستانی

  هشدار لعل کوهستانی

  نحوه مصرف درمانی لعل کوهستانی

  خواص درمانی لعل کوهستانی