مرزه کوهی

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی مرزه کوهی

  نام رایج انگلیسی مرزه کوهی

  نام های دیگر مرزه کوهی

  خانواده مرزه کوهی

  هشدار مرزه کوهی

  نحوه مصرف درمانی مرزه کوهی

  خواص درمانی مرزه کوهی