مرغ شور

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی مرغ شور

  نام رایج انگلیسی مرغ شور

  نام های دیگر مرغ شور

  خانواده مرغ شور

  هشدار مرغ شور

  نحوه مصرف درمانی مرغ شور

  خواص درمانی مرغ شور