بذر ترب

    مشخصات
    توضیحات تکمیلی
    مشخصات

    نام های دیگر بذر ترب

    تخم ترب