زاج

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی زاج

  نام رایج انگلیسی زاج

  نام های دیگر زاج

  خانواده زاج

  هشدار زاج

  نحوه مصرف درمانی زاج

  خواص درمانی زاج