زولنگ

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی زولنگ

  نام رایج انگلیسی زولنگ

  نام های دیگر زولنگ

  خانواده زولنگ

  هشدار زولنگ

  نحوه مصرف درمانی زولنگ

  خواص درمانی زولنگ