زیروک

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی زیروک

  نام رایج انگلیسی زیروک

  نام های دیگر زیروک

  خانواده زیروک

  هشدار زیروک

  نحوه مصرف درمانی زیروک

  خواص درمانی زیروک