سنبل باتلاقی

    طبع سنبل باتلاقی :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طبع سنبل باتلاقی

گرم و خشک

محصول مورد استفاده سنبل باتلاقی

گیاه کامل

نام علمی سنبل باتلاقی

نام رایج انگلیسی سنبل باتلاقی

نام های دیگر سنبل باتلاقی

خانواده سنبل باتلاقی

هشدار سنبل باتلاقی

نحوه مصرف درمانی سنبل باتلاقی

خواص درمانی سنبل باتلاقی