شاه پسند درختی

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی شاه پسند درختی

  Lantana camara

  نام رایج انگلیسی شاه پسند درختی

  red-sage, tickberry, West Indian Lantana