شور

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی شور

  نام رایج انگلیسی شور

  نام های دیگر شور

  خانواده شور

  هشدار شور

  نحوه مصرف درمانی شور

  خواص درمانی شور