شیر تلخک

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی شیر تلخک

  نام رایج انگلیسی شیر تلخک

  نام های دیگر شیر تلخک

  خانواده شیر تلخک

  هشدار شیر تلخک

  نحوه مصرف درمانی شیر تلخک

  خواص درمانی شیر تلخک