شیر تیغک

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی شیر تیغک

  نام رایج انگلیسی شیر تیغک

  نام های دیگر شیر تیغک

  خانواده شیر تیغک

  هشدار شیر تیغک

  نحوه مصرف درمانی شیر تیغک

  خواص درمانی شیر تیغک