علف شیر

    خواص درمانی علف شیر : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

نام علمی علف شیر

Galium aparine

نام رایج انگلیسی علف شیر

Cleavers, clivers, catchweed,stickyweed, robin-run-the-hedge, sticky willy, 
sticky willow, stickeljack, and grip grass

خواص درمانی علف شیر

ادرار آور قوی و قابض بوده و سیستم لنفاوی بدن را تمیز می کند، اغلب از آن به عنوان یک تصفیه کننده ی خون یاد می شود.
توضیحات تکمیلی
قسمت های خارج از خاک این گیاه خاصیت دارویی دارد.