فسیل

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی فسیل

  نام رایج انگلیسی فسیل

  نام های دیگر فسیل

  خانواده فسیل

  هشدار فسیل

  نحوه مصرف درمانی فسیل

  خواص درمانی فسیل