قره خزک

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی قره خزک

  نام رایج انگلیسی قره خزک

  نام های دیگر قره خزک

  خانواده قره خزک

  هشدار قره خزک

  نحوه مصرف درمانی قره خزک

  خواص درمانی قره خزک