قورباغه غازواش

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی قورباغه غازواش

  نام رایج انگلیسی قورباغه غازواش

  نام های دیگر قورباغه غازواش

  خانواده قورباغه غازواش

  هشدار قورباغه غازواش

  نحوه مصرف درمانی قورباغه غازواش

  خواص درمانی قورباغه غازواش