قیچ

    مشخصات
    توضیحات تکمیلی
    مشخصات

    نام علمی قیچ

    Zygophyllum eurypterum