"گلایول "

  مشخصات
  توضیحات تکمیلی
  مشخصات

  نام علمی "گلایول "

  نام رایج انگلیسی "گلایول "

  نام های دیگر "گلایول "

  (گلایل صحرایی)

  خانواده "گلایول "

  هشدار "گلایول "

  نحوه مصرف درمانی "گلایول "

  خواص درمانی "گلایول "